Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - EKOLOGIA
   
COUNTRY:
         
 

Home news
   
Info
   
Multimedia
   
Galerie
Podcast
Wideo
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
Inne
   
   
 
   
   
Kontakt
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
   
   
   
   
   

 

 
Ekologia - Grupa Media Informacyjne
     

Ekologia Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 

Ekologia

Ekologia termin stanowiący pierwotnie nazwę dyscypliny naukowej. Powstał ze zbitki dwóch greckich słów: oikos -dom, siedziba, miejsce życia, oraz logos-nauka. Znaczenie wiec tego słowa to nauka o życiu. Funkcjonowanie w określonych warunkach środowiskowych. Nazwa jest stosunkowo młoda, wprowadził ją biolog Ernst Haeckel w drugiej połowie XIX wieku, dla określenia dziedziny biologii badającej wpływ środowiska na organizmy i ich zespoły oraz wpływ organizmów na środowisko. Z kolei wiedza ekologiczna sięga swymi korzeniami w daleką przeszłość. Homo Sapiens już około 350-400 tys, lat temu wykorzystywał dary przyrody. Musiał posiadać pewne praktyczne wiadomości ekologiczne. Aby zdobyć środki niezbędne do przeżycia musiał np. wiedzieć gdzie polować, jakich roślin używać. Kolejny ważny okres to okres rodzenia się cywilizacji około 10 000 lat temu. Człowiek musiał umieć wybierać właściwe miejsce do uprawy roślin i chowu udomowionych zwierząt. Ta wiedza, rozwijana z czasem przekształciła się w naukę, której przedmiotem zainteresowań są powiązania między organizmami żywymi a zespołem nieożywionych i ożywionych czynników zewnętrznych składających się na tzw. środowisko lub siedlisko.

W XX wieku ekologia zatraciła nieco swe wyjściowe znaczenie, stając się synonimem raczej ochrony środowiska w którym człowiek funkcjonuje. Ekologia, badając zmiany w środowisku stała się nauką o dużym wpływie na myślenie ludzi, rozwój nauk, politykę, gospodarkę i moralność. Tak silny wpływ zaowocował rozwojem tak zwanej humanistycznej ekologii człowieka jako dziedziny socjoligii. W opozycji do ekologii jako nauki stoi ekologia głęboka - nurt współczesnej filozofii, odnoszący się do roli i miejsca człowieka w przyrodzie oraz do sposobu rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Ekologia głęboka stawia pytanie o istotę przyczyn kryzysu ekologicznego, który jest jednocześnie kryzysem kulturowym i osobowościowym, efektem nadmiernej konsumpcji i pogoni za zyskiem. Zdarza się, że ekologia utożsamiana bywa z sozologią, terminem wprowadzonym w 1966 r. przez Polaka Walerego GOETLA, oznaczającym kompleksową naukę o ochronie przyrody i środowiska, łączącą dyscypliny przyrodnicze ze społecznymi i technicznymi, nastawioną na rozwiązywanie praktycznych problemów.

Najpowszechniejsze użycie słowa ekologia dotyczy zespołu postaw i działań związanych z ochroną przyrody, zdrowia, więzi między człowiekiem a przyrodą. Słowem tym obejmuje się także ruch społeczny realizujący takie cele i reprezentujący takie wartości.

Pokrewnymi pojęciami są ochrona środowiska lub ochrona przyrody, w szerszym znaczeniu często stosowane zamiennie.

Termin ochrona środowiska bywa zamiennie stosowany z terminem ekorozwój (rozwój zrównoważony), którego pierwsze sformułowania pojawiły się w połowie lat 70-tych XX wieku. Nie narusza on w sposób istotny i nieodwracalny zasobów środowiska, jest to więc rozwój człowieka w harmonii z przyrodą. Opiera się na jednoczesnym respektowaniu praw przyrody, praw ekonomii i praw rozwoju społeczeństw. Rozwój zrównoważony dotyczy szerokiego zakresu zagadnień, są to:

Współzależność społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego – w skali lokalnej i globalnej,
Równoprawność człowieka i przyrody, rozwój więzi między nimi,
Potrzeby i prawa przyszłych pokoleń,
Świadomość obywatelska i gospodarność: prawa i odpowiedzialność, uczestnictwo i współpraca,
Różnorodność kulturalna, społeczna, gospodarcza i biologiczna,
Jakość życia, równość szans i sprawiedliwość,
Zrównoważone zmiany: rozwój i zachowanie zdolności odtwarzania zasobów,
Rozwaga i ostrożność w działaniu.

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju wymaga działań świadomych, a te – trwałej zmiany świadomości zarówno jednostek jak i całych społeczeństw.

Powyższe zagadnienia zostały w pewien sposób zmaterializowane w 1972r. Na konferencji ONZ w Sztokholmie zainicjowany został proces zrównoważonego funkcjonowania społeczeństw, w których jakość życia wyznacza równowago pomiędzy potrzebami a możliwością ich zaspokajania oraz rozwój człowieka w harmonii z naturą. Kierunek od społeczeństwa przemysłowego, niszczącego bezpowrotnie nieodnawialne zasoby Ziemi, do trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości wyznacza AGENDA 21. Jest to Światowy Program Działań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjęty w 1992 roku na konferencji ONZ w Rio de Janeiro, zwanej Szczytem Ziemi. Przedstawia on w jaki sposób rozwój może zostać zrównoważony w kategoriach gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i ekologicznych w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Powodzenie realizacji tego dokumentu zależy w wielkim stopniu od poziomu świadomości ekologicznej danej społeczności .

Podstawową staje się zatem edukacja podnosząca świadomość ekologiczną. Nauki humanistyczne z racji silnego oddziaływania na społeczeństwo wydają się tutaj odpowiednie do realizacji założonych celów.

Od konferencji w Sztokholmie w 1972 r. zaczął się rozwijać międzynarodowy ruch edukacji środowiskowej, w Polsce nazwanej edukacją ekologiczną. Ruchowi temu patronują UNESCO i Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. W 1975 r. organizacje te uruchomiły Międzynarodowy Program Edukacji Środowiskowej. W1977 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w Tibilisi, zakończona ustaleniem deklaracji, która wpłynęła na wprowadzenie edukacji ekologicznej do programów oświatowych większości krajów. W 1987 r. na konferencji w Moskwie oceniono postęp w zakresie E. E. na całym świecie po upływie 10 – ciu lat. Uchwalono wówczas Międzynarodową Strategię Edukacji Środowiskowej. System szkolny powinien być pierwszym i głównym oparciem dla omawianej  edukacji. Przeniesiona wyżej na poszczególne szczeble administracji państwowej powinny zapewnić spełnienie zagadnień odnoszących się do wcześniej wspomnianego zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do edukacji ekologicznej razem z Grupa Media Informacyjne.

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
   
 
 
Ostatnio dodane - News
 
   
19 - 11.01.2013          
  Strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce

Ekologia termin stanowiący pierwotnie nazwę dyscypliny naukowej. Powstał ze zbitki dwóch greckich słów: oikos -dom, siedziba, miejsce życia, oraz logos-nauka. Znaczenie wiec tego słowa to nauka o życiu. Funkcjonowanie w określonych warunkach środowiskowych. Nazwa jest stosunkowo młoda, wprowadził ją biolog Ernst Haeckel w drugiej połowie XIX wieku, dla określenia dziedziny biologii badającej wpływ środowiska na organizmy i ich zespoły oraz wpływ organizmów na środowisko.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  Energetyka geotermiczna

Energia geotermalna (geotermiczna) jest wewnętrznym ciepłem Ziemi, nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Przyjmuje się, że w jądrze Ziemi panuje temperatura dochodząca do ok. 6000 oC, spowodowana rozkładem pierwiastków promieniotwórczych. W wyniku różnicy temperatur między wnętrzem a powierzchnią Ziemi (średnia temperatura ok. 15 oC) następuje przepływ strumienia ciepła geotermalnego. Znajdująca się w głębi Ziemi płynna magma wydostaje się niekiedy na powierzchnię ziemi w postaci lawy wulkanicznej. Jednak znacznie częściej niż lawa wydobywa się ogrzana przez magmę woda, występująca w formie gorących źródeł i gejzerów.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  Energetyka jądrowa

Zapewne słysząc o energii jądrowej, naszym pierwszym skojarzeniem są wielkie bloki jądrowe. Jednak oprócz wytwarzania energii elektrycznej, energia jądrowa wykorzystywana jest w wielu innych dziedzinach, przynosząc wymierne korzyści.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
16          
  Energetyka biomasy i biopaliw

Polska podpisała do realizacji przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, który nakłada na nasz kraj obowiązek zrealizowania do 2020 roku: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 15%, zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OŹE) do 20 % w bilansie energii zużywanej (finalnej) oraz poprawy efektywności energetycznej o 20%. W energii z OŹE energia pozyskiwana z biomasy ma mieć udział większy niż 50%. Biomasa i energia z niej pozyskiwana musi również spełniać kryteria zrównoważonej produkcji. Z powyższych względów zainteresowanie biomasą rośnie zarówno wśród energetyków jak również władz regionalnych, które dostrzegają możliwość nowych inwestycji związanych z promowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
15          
  Energetyka słoneczna

Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia oddalona od niej o ok. 150 milionów km, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie. Stanowi główne źródło energii docierającej do Ziemi, której bardzo mały procent (milionowe części procenta) wystarczyłyby, aby zaspokoić całe potrzeby energetyczne ludzkości, gdybyśmy byli w stanie tę energię wykorzystać.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   


 
14          
  Energetyka wiatrowa

Czytając jakiś czas temu książkę Andrzeja Kołaczkowskiego-Bocheneka "Nie idź tam, człowieku! Santiago de Compostela" trafiłem na opis wzgórza, z którego wyrastały białe słupy zaopatrzone w obracające się wirniki. Autor dostrzegał w tym widoku jedynie brzydotę zdewastowanego krajobrazu, lecz jego towarzysz z dumą w oczach pozwalał się fotografować na ich tle. Mamy tutaj do czynienia z dwoma odmiennymi podejściami. Pisarz reprezentuje pogląd realistyczny i nieco konserwatywny. Postawa jego przyjaciela z kolei kojarzy mi się z wiarą w przyszłość, którą ma nam zapewnić rozwój technologiczny oraz pewnego rodzaju romantyzmem typowym dla międzywojennych naukowców.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
13          
  Energetyka pomp ciepła

Polska podpisała do realizacji przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, który nakłada na nasz kraj obowiązek zrealizowania do 2020 roku: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 15%, zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OŹE) do 20 % w bilansie energii zużywanej (finalnej) oraz poprawy efektywności energetycznej o 20%. W energii z OŹE energia pozyskiwana z biomasy ma mieć udział większy niż 50%.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
12          
  Energetyka wodna

Energetyka wodna to sektor energetyczny zajmujący się pozyskiwaniem energii zakumulowanej w wodach i przetwarzaniem jej na energię mechaniczną i elektryczną, przy użyciu turbin wodnych. Woda może być doprowadzana do turbin w różny sposób. Z tego względu istnieje kilka typów elektrowni wodnych.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
11          
  Polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
10          
  Społeczeństwo pro-ekologiczne

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
9          
  Ciekawostki ekologiczne

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
8          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
7          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
6          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
5          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
4          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
3          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
2          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
1          
  Narzędzia

Słowa: "ekologia", "ekolog", "ekologiczny" - odmieniane przez wszystkie przypadki i na wszystkie sposoby, mają dużą szansę znaleźć się na czołowych miejscach w rankingu najczęściej używanych obecnie słów. Warto więc przekonać się, jak rozumiane są te pojęcia przez osoby spoza grona "wtajemniczonych", czyli przez tzw. zwykłych ludzi.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
   
 
Poland - News
 
News - News
News - News
News - News
 
 
 
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2010            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.