Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
     
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - Regulamin i polityka prywatności
   
COUNTRY:
         
 
   
Home News
   
Kontakt
   
   

Kontakt:

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

   
   
   
   
   

 

 

 
  Regulamin  Polityka prywatności  Obsługa prawna
 
 
Regulamin portalu Grupa Media Informacyjne
 

§ 1

Czym jest regulamin
   
  Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego www.mediainformacyjne.com, zwanego dalej Portalem Grupa Media Informacyjne, oraz rodzaj i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupa Media Informacyjne, z siedzibą Poland xxx, ul.  xxx, zwanego dalej Administratorem, w ramach działania Portalu.
   

§ 2

Odpowiedzialność i roztrzyganie sporów
   

 

Odpowiedzialność i roztrzyganie sporów - określa postępowanie w przypadku sporów pomiędzy Grupa Media Informacyjne a użytkownikiem, użytkownikami Portalu Grupa Media Informacyjne lub osobą trzecią. Zastosowanie w tym przypadku mają paragrafy regulaminu Portalu Grupa Media Informacyjne. W przypadku sporu, z jakim kolwiek paragrafem regulaminu z wyłączeniem paragrafu drugiego, który nie może być źródłem sporu, zastosowanie ma nadrzędny paragraf drugi regulaminu Portalu Grupa Media Informacyjne. Sentencja paragrafu drugiego stwierdza, iż Portal Grupa Media Informacyjne jest własnością prywatną i dlatego w stosunku do Grupa Media Informacyjne nie mogą być wysuwane żadne roszczenia formalno prawne. Podobnie w przypadku braku zapisu w regulaminie odnoszącym się do sporu obowiązuje paragraf drugi. Prosimy również o szczególną uwagę na paragraf §8 odpowiedzialność użytkownika portalu GMI.

owner of the president: Adam Nawara

   

§ 3

Słownik
   
  Administrator, Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, właściciel Portalu, firma Grupa Media Informacyjne z siedzibą Olszówka 337, 34-730 Olszówka, woj. Małopolskie, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, x Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru.
   
  Znak towarowy - w tym przypadku logo Portalu Grupa Media Informacyjne, które jest integralną częścią portalu Grupa Media Informacyjne, które jest zastrzerzonym znakiem towarowym w Urzedzie Patentowym RP. Jakiekolwiek naruszenie praw tego znaku wiąże się z odpowiedzialnością prawną.
   
  Domena - adres internetyowy pod którym funkcjonuje Grupa Media Informacyjne, w tym przypadku www.mediainformacyjne.com do którego prawa posiada właściciel portalu Grupa Media Informacyjne
   
  Prawa autorskie właściciela -właściciel portalu Grupa Media Informacyjne posiada prawa autorskie do znaku towarowego, wizerunku portalu, używanych technologii, funkcjonowania portalu, skryptów, kodu, software, hardware. Naruszenie powyższych praw wiąże się z odpowiedzialnością prawną.
   
  Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, tworzący z Polityką Prywatności, Cennikiem, Prawami autorskimi właściciela integralną część portalu.   Administrator, właściciel Grupy Media Informacyjne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
   
  Obsługa prawna - informacja o podmiocie, który zapewnia obsługę prawną Portalu zwanego dalej Grupa Media Informacyjne
   
  Portal - internetowa platforma informacyjno-społecznościowa-usługowa umieszczona pod zastrzażoną przez właściciela Grupy Media Informacyjne domeną www.mediainformacyjne.com. Portal umożliwia swoim użytkownikom korzystanie z informacji zawartych na portalu, korzystanie z świadczonych usług oraz na bezpośrednią interakcję użytkownika z Grupa Media Informacyjne w ramach działania portalu.
   
  Polityka Prywatności - dokument dotyczący zakresu wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
   
  Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.
   
  Rejestracja - w razie potrzeby wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych niezbędnych do realizacji określonych usług internetowych. Dane potrzebne do rejestracji to podstawowe dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub nazwa użytkownika oraz adres email i hasło. Rejestracja prowadzi do założenia indywidualnego konta na Portalu Grupa Media Informacyjne.
   
  Proces weryfikacji adresu e-mail - służy potwierdzeniu prawdziwości podanego adresu e-mail. Na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie rejestracji w Portalu w postaci adresu http. Proces weryfikacji zostaje zakończony w momencie wejścia Użytkownika pod wskazany adres http.
   
  Dane osobowe - dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, dane podane przez Użytkownika w celu uzupełnienia profilu oraz dane podane w trakcie korzystania z Usługi płatnej. Dane te mogą obejmować - Twój status zawodowy, branża, w której pracujesz, województwo, itp.
   
  Gość, użytkownik niezalogowany - osoba niezarejestrowana, korzystająca z opcji dostępnych dla osób niezarejestrowanych, a także każdy użytkownik Internetu nieodwiedzający Portalu.
   
  Treści Własne - wpisy stworzone przez Użytkownika, co do których posiada pełnię praw autorskich.
   
  Treści Inne - zamieszczenie przez Użytkownika na Portalu treści innych autorów, np. komentarze do przepisów, fragmentów innych publikacji z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest zamieszczanie treści łamiących prawa autorskie.
   
  Treści Zakazane - treści, których umieszczanie jest zabronione na Portalu, np. naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich; treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszające prawa własności intelektualnej;
   
  Treści Płatne – treści, do których dostęp uzależniony jest od wniesienia określonej opłaty. Opłaty są określane przez administratira.
   
  Forum - platforma w ramach której Użytkownicy mogą zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi w bezpośredniej interakcji.
   
  Porady - w regulaminie również jako Zadaj Pytanie - Treści Własne o charakterze wyłącznie informacyjnym umieszczane na Forum mające na celu udzielenie pomocy Użytkownikowi zadającemu pytanie, umożliwiające Użytkownikom uzyskanie niewiążącej informacji prawnej. Funkcjonalność jest bezpłatna. Pytanie Użytkownika jest widoczne publicznie, dla wszystkich pozostałych Użytkowników oraz Gości. Administrator informuje, że odpowiedzi na zadane pytania w tej funkcjonalności są udzielane przez innych Użytkowników, którzy mogą nie posiadać wiedzy prawniczej. Korzystanie z tej funkcjonalności polega wyłącznie na wymianie niewiążących opinii na zadane przez Użytkownika pytanie.  Administrator  nie ma wpływu na treść odpowiedzi  i ich nie weryfikuje. Zastosowanie się przez Użytkownika do rozwiązania wskazanego w odpowiedzi następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.
   
  Konto - przestrzeń Użytkownika w Portalu powstająca i udostępniona dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy Rejestracji, przypisana do nazwy (loginu) podanego podczas Rejestracji, dająca możliwość indywidualnej identyfikacji Użytkownika na podstawie danych podanych przez Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy (loginu) oraz adresu e-mail podanego podczas procesu Rejestracji. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
   
  Zapytaj – funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie przez Użytkownika w ramach Portalu odpowiedzi na przedstawiony problem. Zapytaj dostępne jest jako Zapytaj W Ramach Ceny: Bezpłatne oraz jako Zapytaj – Usługa Płatna.
   
  Zapytaj W Ramach Ceny „Bezpłatne” – w Regulaminie również jako Usługa Bezpłatna. Usługi świadczone przez Specjalistów na rzecz Użytkowników bezpłatnie, polegające na udzieleniu przez Specjalistę odpowiedzi na pytanie Użytkownika zadane na Forum. Pytanie Użytkownika jest widoczne publicznie, dla wszystkich pozostałych Użytkowników oraz Gości. Usługa jest bezpłatna. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za udzieloną w ramach Usługi Bezpłatnej odpowiedź ani za zastosowanie się przez Użytkownika do proponowanych rozwiązań problemu Użytkownika. Administrator Portalu  informuje, że  skorzystanie z Usługi Bezpłatnej w Portalu nie może zastąpić  bezpośredniego kontaktu z ekspertem z danej dziedziny.
   
  Zapytaj – Usługa Płatna – w Regulaminie również jako Usługa Płatna; płatne usługi świadczone przez Specjalistów posiadających Konto Zweryfikowane na rzecz Użytkowników, polegające na sporządzeniu Wyjaśnienia dla stanu faktycznego wskazanego przez Użytkownika. Specjalista posiadający Konto Zweryfikowane odpowiada tylko za poprawność merytoryczną udzielonego Wyjaśnienia w ramach zadanego pytania i przedstawionego Specjaliście stanu faktycznego. Z Usług Płatnych mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Usługa jest płatna zgodnie z Cennikiem – wyboru Ceny w ramach Usługi Płatnej dokonuje Użytkownik w momencie zadawania pytania w ramach Usługi Płatnej. Skorzystanie z Usługi Płatnej w Portalu nie prowadzi do nawiązania relacji prawnik-klient. W ramach Usługi Płatnej Użytkownik zyskuje Wyjaśnienie problemu, Wyjaśnienie nie stanowi jednak całościowego rozwiązania opisanego w stanie faktycznym problemu
   
  Administrator Portalu  informuje, że skorzystanie z Usługi Płatnej w Portalu nie powinno zastąpić bezpośredniego kontaktu z ekspertem z danej dziedziny,  w tym przedstawienia podczas takiego bezpośredniego kontaktu posiadanej przez Użytkownika dokumentacji i udzielenia szczegółowych informacji o problemie.  Pytania zawarte w ramach Usługo Płatnej nie są widoczne na forum porad.
   
  Cena – wybrana zgodnie z Cennikiem przez Użytkownika w ramach świadczonych usług. Dostępne są następujące rodzaje Cen: bezpłatna – w ramach Usługi Bezpłatnej oraz Ceny płatne w ramach Usługi Płatnej.
   
  Wyjaśnienie - otrzymana porada, stanowiąca informację pomocną przy analizie problemu Użytkownika. Zakres odpowiedzi udzielonej w ramach Wyjaśnienia oraz czas oczekiwania na Wyjaśnienie jest nie określony i nie może być z tego tytułu przyczyną roszczeń w razie nie udzielenia porady.
   
  Opinia - wystawiana przez Użytkownika Portalu, nie powinna naruszać prawa i przyjętych zasad moralno etycznych
   
  System Płatności - aplikacja Portalu umożliwiająca obsługę finansową stronę opcji Usługi płatne.
   

§ 4

KORZYSTANIE Z PORTALU
   
  1.  Warunkiem korzystania z Portalu jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.  Użytkownicy wyrażają zgodę na treść Regulaminu oraz, w określonych wypadkach, zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji.  W przypadku Gości odwiedzających Portal akceptacja następuje poprzez samo wejście na Portal.
   
  2.  Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem funkcjonalności Usługi Płatnej, która wymaga uiszczenia określonej opłaty, zgodnie z § 12 Regulaminu oraz Treści Płatnych, korzystanie z których uzależnione jest od uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w ramach rozwoju Portalu kolejnych produktów płatnych. Korzystanie z opcji płatnych jest dobrowolne.
   
  3.  Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, jednak Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także  fizyczne osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego.
   

§ 5

KONTO UŻYTKOWNIKA
   
  1. Założenie Konta daje pełny dostęp do usług w serwisie według własnego uznania. Portal może udostępniać i utrzymywać różne rodzaje kont dla różnych typów Użytkowników.
   
  Jeśli otworzysz konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, oświadczasz, że ​​jesteś upoważniony jako przedstawiciel tego podmiotu do akceptacji niniejszego Regulaminu i że zgadzasz się na zawarte w nim  warunki w imieniu danego podmiotu. Po podłączeniu konta do innej usługi (np. Facebook czy Twitter), dajesz nam pozwolenie na dostęp do korzystania z informacji z tego serwisu w zakresie dozwolonym przez te serwisy.
   
  2. Jako Użytkownik zgadzasz się nie używać nazw użytkownika lub innych nazw, które są obraźliwe, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób łamią prawo. Zastrzegamy sobie prawo do żądania, abyś zmienił Twoją nazwę użytkownika lub inną nazwę  w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego uznania.
   
  3. Możesz zamknąć/dezaktywować swoje konto w dowolnym momencie.
   
  4.  Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika podawanych przy rejestracji Konta, z zastrzeżeniem jednak, że podanie niewłaściwego adresu e-mail może spowodować niepowodzenie rejestracji Konta.
   
  5. Jako Użytkownik ponosisz  odpowiedzialność za działania, które występują na Twoim Koncie.   Jesteś obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do swojego Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.§ 4
   

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
   
  1.  Usługodawca dołada wszelkich starań, aby merytoryczna zawartość Portalu była kompletna i aktualna
   
  2. Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że całe ryzyko wynikające z dostępu i korzystania z usług serwisu, treści użytkowników, treści w Portalu oraz wynikające z interakcji między użytkownikami ponosi Użytkownik.
   
  3. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych czy innych działań, które nie są jego własnością lub nie są kontrolowane przez Portal. Administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści takich witryn czy informacji, materiałów, produktów lub usług na nich zgromadzonych. Jeśli korzystasz z innych stron internetowych, usług lub treści, czynisz to na własną odpowiedzialność.
   
  4. Administrator Portalu informuje, że w ramach Portalu Użytkownicy mogą zamieszczać Treści, na które Administrator nie ma wpływu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści oraz konsekwencje tego publikowania i ich dystrybucji w serwisie. Administrator informuje, że Portal jest tylko biernym kanałem online, służącym do dystrybucji i publikacji treści przez Użytkowników. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na Treści Użytkownika, które są niepoprawne, niewłaściwe, nie odpowiednie dla dzieci, lub w inny sposób łamiące prawo lub Regulamin serwisu. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o takich Treściach, Administrator podejmie starania o ich usunięcie Portalu.
   
  5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych, płatnie lub bezpłatnie, za pośrednictwem Portalu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji oraz działań.
   
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania z Portalu lub brakiem takiej możliwości, w szczególności utraty danych Użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu.
   
  7.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa.
   
  8. W Portalu dostępne są informacje, które mogą stanowić jedynie materiał informacyjny i pomocniczy.
   
  9. W przypadku braku zapisu w regulaminie do danej sytuacji lub w przypadku sporu zastosowanie ma nadrzędny §2 regulaminu
   

§ 7

UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
   
  1.  Administrator jest moderatorem Portalu oraz wszystkich jego funkcjonalności. W szczególności ma prawo do:
   
  - stałego nadzoru i modyfikowania pod względem merytorycznym i stylistycznym Portalu oraz do stałego aktualizowania zawartych na nim treści;
   
  - uwania bez podania przyczyny postów, w szczególności zawierających wypowiedzi niezwiązane z danym postem oraz Treści Zakazane, w szczególności wulgaryzmy, linki reklamowe, wypowiedzi naruszające zasady współżycia społecznego oraz przepisy prawa, a także treści, w szczególności pytań, powtarzających się, niezrozumiałych, zawierających dane osobowe, zawierających rażące błędy ortograficzne, stylistyczne, językowe;
   
  - ograniczania dostępu do Portalu Użytkowników lub usuwania profili Użytkowników naruszających Regulamin
   
  - modyfikacji (w tym zmiany sposobu działania, usunięcia, wprowadzenia dodatkowych) funkcjonalności Portalu.
   
  2.  Administrator jest wyłącznie uprawnionym do wprowadzania modyfikacji Serwisu bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników.
 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
   
  1. Z chwilą wejścia na portal stajesz się użytkownikiem. Jakiekolwiek nieporządane podjęte działanie w stosunku do Grupa Media Informacyjne, a w szczególności kopiowanie, odczytywanie haseł, kodu, przesyłanie wirusów, obchodzeniem zabespieczeń będzie traktowane jako naruszenie praw Grupy Media Informacyjne, a tym samym skierowaniem sprawy na drogę prawną.
   
  2. Na drogę prawną będą kierowane również zachowania zmierzające do zniesławienia Portalu Grupy Media Informacyjne lub jego właściciela oraz innych użytkowników GMI.
   
  3.  Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania Treści rzetelnych, sprawdzonych i wiarygodnych.
   
  4.  Użytkownik jest obowiązany do informowania Administratora o zaistnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w Portalu, w szczególności o naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
   
  5.  Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Portalu lub wpłynąć na jego funkcjonalności, w szczególności zabronione jest usiłowanie odczytania haseł innych Użytkowników, przesyłanie wirusów komputerowych, podejmowanie prób tłumaczenia kodu źródłowego, podejmowanie prób zmieniania struktury, przystosowywania bądź wprowadzania jakichkolwiek zmian w Portalu, usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń Portalu.
   
  6.  Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania w Portalu wyłącznie treści zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.   W przypadku naruszenia prawa lub wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie, Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, może być zobowiązany do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
   
  7. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
   
  8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są określony w Polityce Prywatności Portalu.
   
  9. Administrator  nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do niektórych danych użytkowników.
   

§ 9

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
   
  1.  Użytkownik ma prawo i obowiązek do zapoznania się z regulaminem.
   

§ 10

KORZYSTANIE I ZAMIESZCZANIE TREŚCI. PRAWA AUTORSKIE
   
  1. Administrator pozwala zamieszczać i udostępniać różne treści w Portalu. Wszystko co można zamieścić, napisać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać w Portalu, w tym dokumenty, linki do artykułów, fragmenty treści, dokumenty urzędowe, zdjęcia, wpisy, komentarze, notatki i inne materiały , jest określane jako "Treści Użytkownika".
   
  2. Portal jest publiczną platformą, w której  Użytkownicy mogą wyszukiwać, przeglądać, czytać i przesyłać  Treści Użytkownika, który udostępnia je publicznie za pośrednictwem Serwisu, o ile osobiste ustawienia Konta tego nie ograniczają.
   
  3. Zamieszczone na portalu treści stają się własnościaą administratora czytaj dalej Grupa Media Informacyjne.
   
  4. Po unieważnieniu, dezaktywacji konta lub usunięciu Treści Użytkownika z Konta lub Teczek, Administrator może zachować Treści Użytkownika jako kopie zapasowe i archiwalne, na potrzeby marketingowe, handlowe lub ewentulanego audytu. Ponadto  Administrator oraz inni Użytkownicy mogą  kontynuować wyświetlanie, przesyłanie i  modyfikowanie Treści wczesniej udostępnionych przez Użytkowników, które zostały przesłane do Teczek przez tych Użytkowników.
   
  PRAWA AUTORSKIE
   
  1. Kiedy odnosimy się do "Praw autorskich", mamy na myśli wszystkie prawa własności intelektualnej  (prawa autorskie i pokrewne) oraz własności przemysłowej.
   
  2.  Portal zawiera treści, w tym  loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Usługodawcy, chyba że w Regulaminie określono inaczej.
   
  3.  Użytkownicy Portalu są uprawnieni do korzystania z Treści zawartych na Portalu wyłącznie do użytku osobistego.
   
  4.  W momencie wprowadzenia Treści Własnych, Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, zbywalnej, światowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie Treści na następujących polach eksploatacji:
   
  - publikowania Treści na stronach Portalu,
   
  - utrwalania i zwielokrotniania Treści - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności cyfrową,
   
  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   
  - rozpowszechnianie utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
   
  5.  W przypadku wprowadzania “Treści Innych” - treści takie powinny być zawsze opatrzone źródłem, z którego pochodzą.  Użytkownik jest obowiązany nie umieszczać na swoim Koncie ani w Portalu treści stanowiących przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, do których nie posiadają praw autorskich, praw pokrewnych ani praw do korzystania z praw autorskich ani praw własności przemysłowej, chyba, że uzyskają pisemną zgodę podmiotów uprawnionych;
   
  6.  Zamieszczanie Treści Zakazanych jest zabronione.. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści obrażających inne narodowości, religie, osoby publiczne.
   
  7. Usunięcie profilu nie powoduje utraty przez Administratora praw do udzielonej licencji, o której mowa w pkt 4.
   

§ 11

OPŁATY I PROWIZJE
   
  1. Skorzystanie z funkcjonalności płatnych wymaga uiszczenia Ceny zgodnej z wybraną przez Użytkownika opcją lub wybrania opcji bezpłatnej.
   
  1a. Korzystanie z Treści Płatnych wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na Portalu.
   
  2. Płatności w Portalu obsługuje serwis xxx. Do płatności ma zastosowanie Regulamin Systemu xxx znajdujący się na stronie WWW tego serwisu.
   
  2a. W serwisie niektóre opłaty, wskazane przez Administratora, mogą być dokonywane za pośrednictwem usługi SMS.
   
  3. Za obsługę funkcjonalności płatnych Administrator pobiera Prowizję według Cennika.
   
  4. Administrator zastrzega możliwość zmiany Cennika, cennika dotyczącego Treści Płatnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług. Administrator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji cenowych.
   
  8. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.
   

§ 12

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   
  1. Użytkownik przysługuje prawo złożenia reklamacji, zwanej dalej Reklamacją.
   
  2. Usługodawca rozpatruje Reklamacje w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Użytkownika Reklamacji lub skutecznego uzupełnienia jej elementów.
   

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma nadrzedny §2.
   
  2. W przypadku zaistnienia sporów związanych z działalnością Portalu, z udziałem Portalu, strony sporu będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a gdyby okazało się to z jakichkolwiek powodów niemożliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Portalu. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do sporów z udziałem konsumentów.
   
  3. Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi jego zmianami, Polityką Prywatności oraz wszelkimi umowami  dodatkowymi stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem . Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznany za nieważny przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w pełnej mocy.
   

§ 14

PAMIĘTAJ ŻE PORTAL JEST PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ
   
   
   
Polityka prywatności
   
  Użytkowniku - zachęcamy Cię do zapoznania się z Polityką Prywatności portalu Grupa Media Informacyjne, ponieważ w trakcie użytkowania Portalu, będzie Cię ona obowiązywała. Szanując Dane osobowe swoich Użytkowników przyjęliśmy opisane niżej zasady, określając sposób zbierania tych danych, ich przechowywania i wykorzystywania. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy Cię abyś nie korzystał z naszego Portalu.
   
  Portal dostępny pod adresem www.mediainformacyjne.com ma charakter otwarty i jest narzędziem, z którego korzystają profesjonaliści reprezentujący szeroko rozumianą branżę oraz użytkownicy zainteresowani Naszymi treściami.
   
  Aby realizować w sposób pełny najważniejsze usługi Portalu, którymi jest możliwość publikowania i udostępniania informacji administrator serwisu zwraca uwagę Użytkowników, że w zależności od wybranych przez Użytkowników ustawień prywatności:
   
  - osoby korzystające z Internetu będą mogły zobaczyć, że dany Użytkownik posiada konto w serwisie,
   
  - informacje gromadzone przez Użytkowników w serwisie mogą być, widoczne dla osób korzystających z Internetu i mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki internetowe, w tym mogą zostać połączone z nazwą, którą Użytkownik posługuje się w serwisie.  
   
   Pamiętaj zatem, aby dostosowywać ustawienia prywatności do swoich potrzeb i oczekiwań.
   
  Użytkownik jeśli jest taka możliwość może mieć możliwość ograniczyć poziom dostępności tych danych dla innych użytkowników portalu jak i dla pozostałych korzystających z Internetu.
   
  1. OGÓLNE ZASADY
   
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
   
  Korzystając z Portalu GMI zgadzasz sie na instalowanie "ciasteczek"
   
Obsługa prawna
 
1          
 

LEWIS, DAVIDSON & HETHERINGTON, LTD. (CHICAGIO, ILLINOIS)

Obsługę prawną Grupe Media Informacyjne zapewnia kancelaria prawna LEWIS, DAVIDSON & HETHERINGTON, LTD. (CHICAGIO, ILLINOIS)

   
Fot. GMI
        Czytaj >
   
   
 
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy erotyczne
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
©® 2010 Adam Nawara 2017            
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.