HZS (Horska Zachranna Sluzba) – Rejon Vysoke Tatry – 52 442 28 20, Rejon Slovensky Raj – 53 449 11 82, Rejon Nizke Tatry – 44 559 16 78, Rejon Orava – 43 586 31 04, Rejon Mala Fatra – 41 569 52 32, Rejon Velka Fatra – 48 419 97 24, Rejon Zapadne Tatry – 44 558 62 18, Rejon Nizke Tatry – 48 619 53 26


HZS (Horska Zachranna Sluzba) – Rejon Vysoke Tatry – 52 442 28 20, Rejon Slovensky Raj – 53 449 11 82, Rejon Nizke Tatry – 44 559 16 78, Rejon Orava – 43 586 31 04, Rejon Mala Fatra – 41 569 52 32, Rejon Velka Fatra – 48 419 97 24, Rejon Zapadne Tatry – 44 558 62 18, Rejon Nizke Tatry – 48 619 53 26