Muzea i zabytki


Bukowina Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
KOŚCIELISKO Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska I07B. Pn.-sob. 8-16. Wystawa: jak powstał współczesny krajobraz Pienin, dla­czego i jak go chronimy i makieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
SZLACHTOWA Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya, ul. Łemkowska 37, 18 262 22 58. wt.-niedz. 10-17.30 (ostatnie wejście na eks­pozycję 16.45).
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Pawilon Wejściowy PPN. 10-17 (z wyjątkiem pon.). Wysta­wa: Ekosystemy leśne Pienin i makieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Skansen Jana Malinowskiego, Szalaya 96. Zbiory pre­zentujące życie codzienne Górali Pienińskich i Rusinów Szlach-towskich.
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Muzeum Uzdrowiska Szczawnica, Plac Dietla (wejście od ul. Kowalczyk, wt.-niedz. 9-17), 18 Wystawy stałe: Stadniccy w Szczawnicy, jak do Szczawnic podróżowano, Z historii Uzdrowiska Szczawnica.
last update: Maj 23, 2016
CHABÓWKA Skansen taboru kolejowego w Chabówce. Na ekspozycję skradają się parowozy, lokomoty­wy elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności.
last update: Maj 23, 2016
PORĘBA WIELKA Orkanówka – Muzeum Władysława Orkana. sob. 9-16. W pozostałych terminach po uzgodnieniu: 608 731 557. Wiele przedmiotów należących do pisarza i jego rodziny W po­bliżu domu znajdują się oryginalne zabudowania gospodarcze tzw. wironek i boisko. Szpaler jaworów posadził osobiście Wł. Orkan po powrocie z legionów.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Żyjące Muzeum – Pracownia Ceramiki, Kręta 3. 18 267 97 62. Codziennie 10-18. Atmosfera XIX-w. pracowni garn­carskiej. Pokaz różnych technik wykonywania naczyń glinianych.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Muzeum Orderu Uśmiechu, Muzeum Rekordów i Osobliwości („Rabkoland”, Rynek), 18 Ekspozycja stała (10-18).
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Muzeum Górali i Zbójników – Muzeum Gorczańskie Jana Fudali, Sądecka 4. Codz. 10-18, 795 222 925, Muzeum interaktywne (stanowiska doświadczalne i multimedialne), w chałupie góralskiej wpisanej do rejestru za­bytków, z unikalnymi kasetonami. Malarstwo na szkle Jana Fu­dali, mini skansen, szlak humoru góralskiego Zygmunta Pytlika.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Kościółek Muzeum im. Władysława Orkana, ul Orka na 2,18 2676747, (codziennie 9-17). Drewnia­ny Kościół w. św. Marii Magdaleny to jeden z ciekawszych za­bytków Rabki. Ekspozycja muzealna prezentuje garncarstwo, pa­sterstwo, strój oraz dawną rzeźbę ludową.
last update: Maj 23, 2016
ORAWKA Kościół św. Jana Chrzciciela. Najstarszy kościół katolicki na Górnej Orawie. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem – sezon tu­rystyczny od 1.05 do 30.09: czw-sob. 9.30-18, niedz. 12-17; zgło­szenia: 691 204 504, 606 586 296
last update: Maj 23, 2016
SIDZINA Park Etnograficzny. W górnej części Sidziny – Bińkówce. Do 31.10: wt.-czw 8-17, 9-17, sob. 10-18, niedz. 14-18; Eksponaty związane z historią i etnogra­fią regionu.
last update: Maj 23, 2016
ZUBRZYCA GÓRNA Muzeum-Orawski Park Etnograficzny (9-17). Ekspozy­cje obrazujące życie różnych warstw społecznych na Orawie na przestrzeni XVIII-XX w, oraz wiejskie zakłady przemysłowe: ole­jarnię, folusz (miejsce gdzie pokazany jest sposób spilśniania sukna), tartak i kuźnię. Kościół p.w Matki Boskiej Śnieżnej.
last update: Maj 23, 2016
CZORSZTYN Pawilon Wejściowy PPN. 10-6 (z wyjątkiem poniedział­ków). Wystawa Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin, ma­kieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
CZORSZTYN Zamek Czorsztyn. Zachowane i częściowo utrwalone ru­iny zamku średniego i górnego, renesansowa baszta Baranow­skiego i Zieleniec. Wystawa o historii zamku i starostwa czorsz­tyńskiego, niewielkie lapidarium, oraz wystawa reprodukcji kart pocztowych ze zbiorów PPN Z biegiem Dunajca – od Czorsztyna do Krościenka. Pieniny na dawnej widokówce. Codziennie 9-18.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Spichlerz w Niedzicy (czynny: maj-wrzesień). Drewniany obiekt z XVIII Eksponaty etnograficzne związane ze Spiszem: meble, obrazy stroje, przedmioty codziennego użytku z XIX w., lat 20. i 30. XX w Kolekcja zegarów szwarcwaldzkich XIX-XX w Przed budynkiem łodzie flisackie (tzw. dłubanki), wykonane z jed­nego pnia drzewa.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Wozownia. W pawilonie w pobliżu zamku. Ekspozycja za­bytkowych pojazdów konnych w lat 1900-1939.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowarzysze­nie Historyków Sztuki, tel./fax 18 26 29 480, 26 29 489, 26 29 473 (codziennie 9-19, ostatnie wejście 18.30). Atrakcją zamku jest zachowany historyczny układ pomieszczeń, obronny charakter obiektu oraz widoki z dwóch tarasów. We wnętrzach: meble, ob­razy, bibeloty z XVII-XX w, grafiki i fotografie z XIX-XX oraz przedmioty z badań archeologicznych.
last update: Maj 23, 2016
KLUSZKOWCE Skansen Drewnianej Architektury Wiejskiej i Uzdro­wiskowej Osada Turystyczna „Czorsztyn”, Kluszkowce, ul. Stylchyn I. Zespół zabytkowych budynków przeniesionych z terenów zalewowych Jeziora Czorsztyńskiego, pełniących funk­cje muzealne, hotelarskie i gastronomiczne
last update: Maj 23, 2016
ŁOPUSZNA Dwór w Łopusznej (Oddz. M. Tatrzańskiego) (śr.-niedz. 10-16). Z Nowego Targu w kierunku Czorsztyna. Dawna siedziba szlacheckich rodzin Lisickich, Tetmajerów i Lgockich. – Izba Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera przy GOK-u (wt. -pt. 10-17. sob. 10-16).
last update: Maj 23, 2016
Nowy Targ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, Ry­nek – ratusz (I p), 18 26 67776 (pon. 10-18; wt.-pt. 8-16), mu-zeum.nowytarg.pl. Wystawa stała ze zbiorów muzeum: Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma – kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garn­carstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo oraz wnę­trze oficyny drukarskiej. Na parterze wystawa: jan Paweł W – Mia­sto Nowy Targ; przeszłość i obecność. Wystawy czasowe: filate­listyczna z okazji 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu Polski Taka jest nasza wiara (do 10.06). * Izba Pamięci Zimnej Wojny i Komunizmu „Izwis” Urząd Miasta, ul. Krzywa I (w dni robocze – kontakt z oprowa­dzającymi: 886 418 615,18 26 II 294. 501752 998, 693 749 470).
last update: Maj 23, 2016
JURGÓW Zagroda Sołtysów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Jurgów 215 (śr.-niedz. 10-14). Ubogie gospodarstwo spiskie. Wnętrza etno­graficzne z drugiej połowy XIX w. Zagrodę Sołtysów wybudował w 1861 r. pradziad ostatniego właściciela, Jakuba Sołtysa. W izbie mieszkalnej prezentowany jest dziś już unikalny strój jurgowski z końca XIX i początku XX w
last update: Maj 23, 2016
CZARNA GÓRA Zagroda Korkoszów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Za Górą 86 (śr.-niedz. 10-14). Drewniana zagroda należąca niegdyś do tu­tejszej zamożnej rodziny Korkoszów. Ekspozycja: Bogate gospo­darstwo spiskie. Wnętrza etnograficzne – koniec XIX w. do lat 30. XX w.
last update: Maj 23, 2016
CHOCHOŁÓW Muzeum Powstania Chochołowskiego (Oddz. M. Ta­trzańskiego), Chochołów 75 (śr.-niedz. 10-14). Mieści się w za­bytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospoda­rza Jana Bafii. W urządzeniu wnętrza połączono dzieje powsta­nia chochołowskiego (znaczący w dziejach Chochołowa epizod 1846 r. zwany „poruseństwem” chochołowskim) z ekspozycją et­nograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzi­na góralska.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Gimnazjum nr I, ul. Nowotarska 42, 608 438 794
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Walki i Męczeństwa „Palące”, T Chałubiń­skiego 7, 698 009 85 (wt, czw. tó-17)
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Cmentarz na Peksowym Brzyzku i kościół pw. św. Klemensa, Kościeliska. Na zakopiańskim starym cmentarzu spoczywa m.in. pierwszy proboszcz zakopiański ks. Józef Stolar­czyk, dr Tytus Chałubiński, muzyk Jan Krzeptowski Sabała, pi­sarz Kornel Makuszyński, artyści rzeźbiarze: Antoni Kenar i An­toni Rząsa.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” Kasprusie 19 (wt.-niedz. 10-17; ostatni zwiedzający wpuszczani są 30 min, a ostatnia grupa/45 minut przed zamknięciem). Podsta­wowe informacje o życiu i twórczości kompozytora, zachowane po nim rzeczy osobiste Rekonstrukcja gabinetu K. Szymanow­skiego. Pokaz obrazów: Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczo­ści młodopolskich artystów. Obecnie można oglądać w „Atmie” szkice partytury baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego, po raz pierwszy pokazywane w Zakopanem.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Zespól Dworsko-Parkowy, Kuźnice I. W spichlerzu; eks­pozycja muzealna Zamoyscy i ich dzieło. W Wozowni wystawa: Kolekcja fauny Antoniego Kocyana.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, Chałubińskie go 42a. 18 20 23 311 (NIECZYNNE na czas remontu).
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, 18 2068426 (wt.-pt. 9-16, sob.-niedz. 10-15.30). Galeria malarstwa Władysława Jarockiego (w budynku muzeum, wt.-sob. 10-15). Pamiątki po po­ecie i jego rodzinie. Wnętrza mieszkalne pozostawiono w takim stanie, jak przekazała je zmarła w 1968 r. Maria Kasprowiczowa.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. Ma­rii i Bronisława Dembowskich – Chałupa Gąsieniców Sob­czaków (Oddz. M. Tatrzańskiego), Droga do Rojów 6 (śr.-sob. 9-17, niedz. 9-15). Stała ekspozycja w XIX-w chałupie, pokazują­ca źródła Witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego, a także XIX -w. kolekcję etnograficzną Marii i Bronisława Dembowskich. Cha­łupa, położona nieopodal słynnej z zabytkowej zabudowy ul. Ko­ścieliskiej, to jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa lu­dowego w Zakopanem.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Kornela Makuszyńskiego (Oddz. M. Tatrzań­skiego), ul. Tetmajera 15, 18 2012263 (pon.-pt. 9-16). Mieszkanie pisarza z wieloma dziełami sztuki i pamiątkami. Mieści się w wil­li „Opolanka”, gdzie państwo Makuszyńscy mieszkali w czasie niemal corocznych letnich i zimowych pobytów w Zakopanem, a po drugiej wojnie osiedlili się na stałe. Zajęcia interaktyw­ne „Rozruszać Koziołka Matołka” dla dzieci 6-12 lat (grupy zorganizowane), ale również pasjonatów książek Makuszyńskie­go w każdym wieku oraz całych rodzin; kontakt; Kinga Zuber, 783 846 586
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE 20.05, 20.00 Teatr Witkacego: Nieprzyjaciel w Kolibie/Ju-lien Green
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Wit­kiewicza w „Kolibie” (Oddz. M. Tatrzańskiego), ul. Koście­liska 18. 18 2013602 (wt.-sob. 9-17, niedz. 9-15). Pierwszy dom w stylu zakopiańskim wybudowany wg projektu St. Witkiewicza. Muzealne wnętrza aranżował Władysław Hasior. Wystawy cza­sowe: Nie tylko Wdkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Pró­szyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów. Od Syberii po Zako­pane (do 24.08) i wystawa Andrzeja Gałka Między malarstwem a architekturą (do 24.07).
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Krupówki 10, gmach główny; 18 2015205, 18 2012935 (pon. -sob. 9-17, niedz. 9-15), muzeumtatrzanskie.pl. Gmach muzeum to cenny zabytek architektury w stylu zakopiańskim, zbudowany w latach 1913-1922 wg wspólnych planów St, Witkiewicza (elewa­cja) i Fr. Mączyńskiego (projekt techniczny).
last update: Maj 23, 2016